Du er her

Vedtægter

Vedtægter for Den faglige forening Håndværk og Design vedtaget på ordinær generalforsamling 22/4 2017

 

§1.

Foreningens navn er: Den faglige forening Håndværk og Design. Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse. Foreningen udgiver medlemsbladet Håndværk & Design .

§2.

Foreningens formål er at styrke Håndværk og Design dels som skolefag og læreruddannelsesfag, og dels som efter- og videreuddannelsesfag, samt at virke for medlemmernes fælles interesse af faglig, pædagogisk og tjenstlig art. Det er ligeledes formålet at styrke håndværksmæssige aktiviteter i tværfagligt samarbejde. Dette søges nået dels gennem kurser, foreningens udgivelser og andre tiltag til faglig sparring og dels gennem  påvirkning af organisationer og beslutningstagere.

§3.

Som medlem optages enhver, der beskæftiger sig med/ underviser i Håndværk og Design, og andre der har interesse herfor, og som kan gå ind for foreningens formål. Institutioner kan optages som særlige medlemmer uden stemmeret.

§4.

Den faglige forening Håndværk og Design er gennem samarbejdsaftale tilknyttet Danmarks Lærerforening. Styrelsesmedlemmer, der opfylder betingelserne for at være medlem af DLF, skal udnytte denne ret. Samarbejdsaftale med DLF vedlægges som bilag til vedtægterne.

§5.

Medlemmer tilknyttet Den faglige forening Håndværk og Design betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen. Medlemmer af den faglige forening for H&D hæfter alene over for foreningen med sit indbetalte og forfaldne kontingent. Udmeldelse sker skriftligt til kassereren.

 

§6.

GENERALFORSAMLING.

Bestyrelsesmedlemmer vælges blandt medlemmerne. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år i andet kvartal. Generalforsamlingen varsles mindst 1 måned før afholdelse til alle medlemmer ved opslag i medlemsblad, på hjemmeside og på Folkeskolen.dk.

§6.1.

Bestyrelsen er på 7 medlemmer, og valgperioden er på 2 år. I ulige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer, i lige år 3. 2 suppleanter vælges for en etårig periode.

Forslag til bestyrelseskandidater fremsættes via lokalforeningerne skriftligt til formanden senest en måned før generalforsamlingen. Alle personlige medlemmer, som opfylder § 3, er valgbare. Der kan brevstemmes på de opstillede kandidater til bestyrelsen.  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg med deltagelse af medlemmer, der ikke er bestyrelsesmedlemmer.

§6.2.

Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Vedtagelse af forretningsorden
 3. Formandens beretning
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Prioritering af indsatsområder
 7. Fastsættelse af lokalforeningernes rådighedsbeløb
 8. Fastsættelse af vederlag/ godtgørelser
 9. Kontingentfastsættelse
 10. Budgetoversigt for indeværende år
 11. Valg
 12. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, fremsendes skriftligt  eller gennem lokalforeningernes repræsentanter,  til formanden senest  3 uger før generalforsamlingen. Afgørelser på generalforsamlingen sker ved simpelt flertal.

§7.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen eller 10 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 2 måneder efter ønsket er fremsat med motiveret forslag til dagsorden.

§8.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen er til stede. Bestyrelsen er bemyndiget til at underskrive alle dokumenter vedrørende foreningens drift. Bestyrelsen kan ikke optage lån eller indgå i arrangementer, der ikke er økonomisk dækning for.

Bestyrelsen skal sikre, at foreningen til enhver tid har tilstrækkelig kapital til at gennemføre planlagte aktiviteter og til at der er tilstrækkelig kapital til at opfylde foreningens formål.

Det påhviler bestyrelsen at sikre, at regnskab og administration tilrettelægges efter anerkendte regnskabsmæssige principper.

Generalforsamlingen udpeger 2 kritiske revisorer. De vælges for 2 år, dog ikke samme år. Ligeledes vælges en revisor suppleant og en registreret revisor for et år ad gangen.

 

§9.

Den faglige forening Håndværk og Design er landsdækkende. Der kan, når bestyrelsen har godkendt formålet, oprettes lokale foreninger, der varetager arrangementer og medlemskontakt i det lokale område. Ligeledes kan der oprettes faglige klubber og interessegrupper, der varetager særlige interesseområder. Generalforsamlingen fastsætter lokalforeningernes rådighedsbeløb og stiller en pulje til rådighed for ansøgning om støtte til særlige arrangementer.

§9.1.

De lokale foreninger fastsætter selv deres vedtægter/ forretningsorden som supplement til hovedforeningens vedtægter og forretningsorden. Lokalforeningerne afholder årlig generalforsamling, hvor der er valg til den lokale bestyrelse.

§9.2.

Lokalforeningerne har et rådighedsbeløb til medlemsaktiviteter. Desuden kan der ansøges om midler til særlige arrangementer. Udgangspunktet er, at udgifter til lokale arrangementer dækkes af deltagerbetaling eller andre indtægter. Ikke anvendt rådighedsbeløb går tilbage til hovedforeningen. Lokalforeningerne kan vælge deres egne kasserere, eller vælge at lade hovedforeningens kasserer stå for regnskab, revision og betalinger. Lokalforeningernes regnskab stilles til rådighed for hovedforeningens generalforsamling.

§10.

Årsregnskabet revideres af en registreret revisor. De kritiske revisorer sikrer, at foreningens midler forvaltes i overensstemmelse med vedtægterne.  Regnskabsåret følger kalenderåret.

§11.

Forslag til vedtægtsændringer indgives inden 1. februar til formanden. Ændringsforslag bekendtgøres sammen med dagsorden for den ordinære generalforsamling. Til ændring af vedtægter kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§12.

Opløsning af foreningen kan kun ske efter en vedtagelse på en ordinær generalforsamling. I tilfælde af forslag om opløsning, skal det være et motiveret punkt på dagsordenen. Ligeledes skal dagsordenen indeholde forslag til anvendelse af foreningens midler i tilfælde af opløsning. Eventuelle midler skal anvendes til tiltag, der bedst muligt viderefører foreningens formål. Forslag om opløsning kan vedtages hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

For at vedtagelsen kan få endelig gyldighed, skal den bekræftes gennem en urafstemning afholdt inden 3 måneder efter vedtagelsen på generalforsamlingen, og mindst ½ af de afgivne stemmer bekræfter vedtagelsen.


 

Tegningsregler

 

Bestyrelsen er bemyndiget til

 

 1. At udpege kasserer samt stedfortræder til at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom.
 2. At meddele prokura.
 3. Alle transaktioner foregår via pengeinstitut.
 4. Foreningen kan ikke optage lån.
 5. Foreningens midler skal indsættes i et pengeinstitut til størst mulig rente. Opsparede reserver kan ikke placeres i aktier, obligationer eller andre investeringer hvor der er risiko for tab. 

 

Hæftelse og ansvar

 1. Foreningen hæfter for de aftaler, som indgås på foreningens vegne.
 2. Enkelte bestyrelsesmedlemmer kan pådrage sig et ansvar, hvis medlemmet ikke har fuldmagt, eller hvis det ikke tydeligt fremgår, at medlemmet handler på foreningens vegne.
 3. Foreningens medlemmer der ikke er bestyrelsesmedlemmer hæfter alene for deres forfaldne kontingent