Du er her

Vedtægter

Vedtægter for
 
Den faglige forening Håndværk og  Design - Østjylland

 

Vedtægter for:

Den faglige forening Håndværk og Design - Østjylland.

 

§ 1

Foreningens formål er at styrke håndværk og design som skolefag og læreruddannelsesfag på VIA og at virke for medlemmernes fælles interesser med kurser og andre tiltag til faglig sparring.

 

§ 2

Som medlem kan optages enhver, der beskæftiger sig med / underviser i Håndværk og Design og andre der har interesse herfor, og kan gå ind for foreningens formål.

 

§ 3

Foreningen er en afdeling af Den faglige forening Håndværk og Design. Medlemmerne af den lokale forening skal være medlem af Den faglige forening Håndværk og Design.

 

§ 4

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

§ 5

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Bestyrelsen meddeler tid og sted i januar måned. Punkter til dagsordenen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest den 15. januar. Endelig dagsorden skal være medlemmerne i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Afstemninger foretages skriftligt, hvis blot en ønsker det.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1.                   Valg af dirigent

2.                   Formandens beretning

3.                   Forelæggelse af det reviderede regnskab

4.                   Indkomne forslag

5.                   Valg

6.                   Eventuelt

 

§ 6

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller hvis mindst en femtedel af medlemmerne fremsætter ønske herom med angivelse af punkter til dagsordenen. Generalforsamling afholdes senest 2 måneder efter fremsat skriftligt ønske. Indkaldelse som til ordinær generalforsamling.

 

§ 7

Bestyrelsen, der er på 7 medlemmer, vælges for en periode af 2 år, således der er 4 på valg i lige år og 3 på valg i ulige år. Valget foregår på den ordinære generalforsamling og samtidig vælges 2 suppleanter for et år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. Bestyrelsen kan suppleres med en repræsentant fra de studerende og en repræsentant fra underviserne på VIA. Hvert år vælges en revisor og en revisorsuppleant for et år ad gangen. Valgene gælder fra generalforsamlingen.

 

§ 8

Vedtægtsændringer behandles som andre forslag og kan vedtages med almindelig stemmeflerhed, hvis den forslåede ændring har været medlemmerne i hænde sammen med den endelige dagsorden.

 

§ 9

Foreningen kan opløses, hvis to på hinanden følgende generalforsamlinger vedtager det med almindelig stemmeflerhed.

 

§ 10

Lokalkredsen omfatter kommunerne: Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus.

 

Formandens beretning 2017-18:

Aarhus, marts 2018

 

Den faglige forening Håndværk & Design - Østjylland

Generalforsamling onsdag den 15. januar 2018 hos Linå A/S

 

Formandens beretning

 

Endnu et år er gået i Den faglige forening Håndværk og Design - Østjylland vores lokale håndværk & design netværk.

Det har været et travlt år med afvikling af rigtig mange H&D-kurser og faglige caféer af enhver art. Helt konkret har bestyrelsen afholdt 15 arrangementer siden sidste generalforsamling; 8 opdaterende H&D-kurser og 7 H&D-fagcaféer til fælles sparring og inspirtion. Disse 15 tiltag var indholdsmæssigt fordelt på 5 omhandlende fagdidaktik, 7 omhandlende tekstiler, 1 på træ og 2 på andre materialer. Det må betegnes som rigtigt flot i vores relativt unge lokalforening. Vi har dog lanceret endnu flere tiltag end de afviklede, som dog blev aflyst eller udskudt grundet for få tilmeldte. Disse 6 aflysninger har primært været arrangementer sat til at blive afviklet i arbejdstiden, eller været placeret forkert i.f.t. de studerendes muligheder for deltagelse. Dette har bestyrelsen evalueret på, og taget ved lære af, således at kommende sæsons kurser primært vil ligge uden for arbejdstid og desuden vil der blive udbudt færre kurser. Til gengæld vil samarbejdet med nabo-lokalforeningen om det kommende sommerstævne, med mange workshops på Haldum-Hinnerup Skolen, blive prioriteret og ved en succes blive gentaget i næste sæson.

Kurser og caféer har været en succes med generel god økonomi, og hvor der blev vundet på karrusellen, blev der tabt på gyngen. Kursister har været mægtig glade for at deltage og for deltagerbeviset. Fag-caféernes mål er primært at give deltagerne et fællesskabsfølelse og være det konkrete rum for faglig sparring. Dette er helt sikkert opnået på f.eks. de kreative, tekstile fredags caféer i RY, og især ved Designproces arrangementerne i samarbejde med læreruddannelsen på VIA, hvor arkitekt Mette Volf igen bjergtog 40 deltagere. Her mødtes en blandet skare af studerende, KIU-kursister og garvede lærere, sammen over to gange, hvor de skitserede og evaluerede et fantastisk og eksemplarisk H&D-projekt; Knæk nødden.

Nu glæder vi os til at se rigtigt mange deltagere på vores kommende store satsning; Sommerstævnet på Haldum-Hinnerup Skolen i Favrskov. Her håber vi, med de lanceret 8 spændende workshops, at inspirere deltagerne til deres årsplaner i kommende skoleår og styrke det lokale fagfællesskab betydeligt.

Lokalforeningen er jo for alle Østjyske medlemmer af den Faglige forening Håndværk og design bosiddende i kommunerne: Aarhus, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Odder, Samsø, Syddjurs og Norddjurs. Derfor vil bestyrelsen prøve, at sprede aktiviteterne mere i kommende sæson, og med kursuskoordinatoren ved roret, skal det nok lykkes flot og rettidigt, med aktiviteter ligeligt fordelt mellem fagdidaktik, metal, træ og tekstilt indhold! Bestyrelsen vil dertil løbende holde sig orienteret om love, regler og de politiske vinde omkring håndværk i udskolingen, og vil navigere med kurser og fag-caféer, hvis styrkelse af H&D-faget i udskolingen evt. kommer på tale i den kommende sæson.

Lokalforeningen har pr 1. marts en medlemsskare på 226 medlemmer, fordelt på cirka 106 personlige medlemmer, 80 på forskellige former for skolemedlemskaber, 9 pensionister, 20 studerende og resten er H&D-Blad abonnenter. Det svarer til ca. eet medlem pr grundskole i området, så der er potentiale til medlems forøgelse i de kommende år. I vores facebookgruppe: Håndværk&design - Østjylland er der knapt 300 medlemmer der debatterer faget og følger vores virke.

Alt dette kan ikke foregå uden en fantastisk, erfaren, arbejdsom og fuldtallig bestyrelse, som har holdt ca. 6 møder, og derudover har deltaget på lokalforeningernes årsmøde på Fyn. Da kursusøkonomien er sund og løber rundt, har bestyrelsen prioriteret, at bruge en del af lokalstøtten på repræsentation af bestyrelsen ved hovedforeningens årsmøde og konference.

Bestyrelsen har ud over de planlagte og afviklede aktiviteter, ihærdigt, muntert og ambitiøst arbejdet på, at smøre, stramme og lette bestyrelsens virke. Dette således at lokalforeningen, fortsat baseret på entusiastisk, frivillig arbejdskraft, lystigt og målrettet kan fortsætte arbejdet for medlemmerne og H&D-faget i hele Østjylland uden at tære på kræfterne, og endda inspirere andre til at give et nap med i fremtiden. Således kan vi nu, trods et forhøjet aktivitetsniveau, notere en god økonomi, en mere stabil annoncering og afvikling af aktiviteterne, samt tilmed en spirende medlemsfremgang. Dette er ikke sket uden en kæmpe indsats fra hele bestyrelsen, og 1000- tak for det, for man kan ikke takke nok i en frivillig forening!

Som formand kan jeg kun takke alle foreningens medlemmer og alle kursister, der har bidraget til den gode stemning ved foreningens virke og især for jeres utrættelige indsats for en god implementering af vores nye og fantastiske Håndværk&design-fag på jeres skoler!

Med håb om at vor lokalforening fortsat må være et forum til inspiration, faglig opdatering, og kollegial sparring for alle H&D-lærere i det Østjyske, samt et fyrtårn for H&D-fagets implementering i Østjylland.

Wisti W. Pedersen

Formand for

 

Den faglige forening Håndværk & design - Østjylland